收藏本站
设为首页
   
 
 
 
 
    栏目导航  首页>>学习天地 >>儿童启蒙读物  
  共有 9549 位读者读过此文   字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】    
【双击鼠标左键自动滚屏】 【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】    
热门文章

暂 无

留言评论


评论· 后梁太祖…
评论· 美容產品…
评论·  其實平…
评论· 風流少年…
评论· nbsp;nb…
评论· 广袤碧绿…

相关文章
  弟子规 [9590]
  中庸 [9419]
  千字文 [9857]
  三字经 [9549]
  老子 (39—81章) [9352]
  老子 (1—38章) [9411]
 
系统数据

  ○- 今日文章:0
  ○- 文章总数:1890  ○- 当前在线:5

 

三字经

  发表日期:2009年7月30日          

《三字经》下载

全文

rén zhī chū xìng běn shàn
人 之 初 性 本 善

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
性 相 近 习 相 远

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān
苟 不 教 性 乃 迁

jiào zhī dào guì yǐ zhuān
教 之 道 贵 以 专

xī mèng mǔ zé lín chǔ
昔 孟 母 择 邻 处

zǐ bù xué duàn jī zhù
子 不 学 断 机 杼

dòu yān shān yǒu yì fāng
窦 燕 山 有 义 方

jiào wǔ zǐ míng jù yáng
教 五 子 名 俱 扬

yǎng bú jiào fù zhī guò
养 不 教 父 之 过

jiào bù yán shī zhī duò
教 不 严 师 之 惰

zǐ bù xué fēi suǒ yí
子 不 学 非 所 宜

yòu bù xué lǎo hé wéi
幼 不 学 老 何 为

yù bù zhuó bù chéng qì
玉 不 琢 不 成 器

rén bù xué bù zhī yì
人 不 学 不 知 义

wèi rén zǐ fāng shào shí
为 人 子 方 少 时

qīn shī yǒu xí lǐ yí
亲 师 友 习 礼 仪

xiāng jiǔ líng néng wēn xí
香 九 龄 能 温 席

xiào yú qīn suǒ dāng zhí
孝 于 亲 所 当 执

róng sì suì néng ràng lí
融 四 岁 能 让 梨

tì yú cháng yí xiān zhī
弟 于 长 宜 先 知

shǒu xiào tì cì jiàn wén
首 孝 弟 次 见 闻

zhī mǒu shù shí mǒu wén
知 某 数 识 某 文

yī ér shí shí ér bǎi
一 而 十 十 而 百

bǎi ér qiān qiān ér wàn
百 而 千 千 而 万

sān cái zhě tiān dì rén
三 才 者 天 地 人

sān guāng zhě rì yuè xīng
三 光 者 日 月 星

sān gāng zhě jūn chén yì
三 纲 者 君 臣 义

fù zǐ qīn fū fù shùn
父 子 亲 夫 妇 顺

yuē chūn xià yuē qiū dōng
曰 春 夏 曰 秋 冬

cǐ sì shí yùn bù qióng
此 四 时 运 不 穷

yuē nán běi yuē xi dōng
曰 南 北 曰 西 东

cǐ sì fāng yìng hū zhōng
此 四 方 应 乎 中

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ
曰 水 火 木 金 土

cǐ wǔ xíng běn hū shù
此 五 行 本 乎 数

yuē rén yì lǐ zhì xìn
曰 仁 义 礼 智 信

cǐ wǔ cháng bù róng wěn
此 五 常 不 容 紊

dào liáng shū mài shǔ jì
稻 粱 菽 麦 黍 稷

cǐ liù gǔ rén suǒ shí
此 六 谷 人 所 食

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ
马 牛 羊 鸡 犬 豕

cǐ liù chù rén suǒ sì
此 六 畜 人 所 饲

yuē xǐ nù yuē āi jù
曰 喜 怒 曰 哀 惧

ài wù yù qī qíng jù
爱 恶 欲 七 情 具

páo tǔ gé mù shí jīn
匏 土 革 木 石 金

sī yǔ zhú nǎi bā yīn
丝 与 竹 乃 八 音

gāo zēng zǔ fù ér shēn
高 曾 祖 父 而 身

shēn ér zǐ zǐ ér sūn
身 而 子 子 而 孙

zì zǐ sūn zhì xuán céng
自 子 孙 至 玄 曾

nǎi jiǔ zú rén zhī lún
乃 九 族 人 之 伦

fù zǐ ēn fū fù cóng
父 子 恩 夫 妇 从

xiōng zé yǒu dì zé gōng
兄 则 友 弟 则 恭

cháng yòu xù yǒu yǔ péng
长 幼 序 友 与 朋

jūn zé jìng chén zé zhōng
君 则 敬 臣 则 忠

cǐ shí yì rén suǒ tóng
此 十 义 人 所 同

fán xùn méng xū jiǎng jiū
凡 训 蒙 须 讲 究

xiáng xùn gǔ míng jù dòu
详 训 诂 明 句 读

wéi xué zhě bì yǒu chū
为 学 者 必 有 初

xiǎo xué zhōng zhì sì shū
小 学 终 至 四 书

lún yǔ zhě èr shí piān
论 语 者 二 十 篇

qún dì zǐ jì shàn yán
群 弟 子 记 善 言

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ
孟 子 者 七 篇 止

jiǎng dào dé shuō rén yì
讲 道 德 说 仁 义

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ
作 中 庸 子 思 笔

zhōng bù piān yōng bú yì
中 不 偏 庸 不 易

zuò dà xué nǎi zēng zǐ
作 大 学 乃 曾 子

zì xiū qí zhì píng zhì
自 修 齐 至 平 治

xiào jīng tōng sì shū shú
孝 经 通 四 书 熟

rú liù jīng shǐ kě dú
如 六 经 始 可 读

shī shū yì lǐ chūn qiū
诗 书 易 礼 春 秋

hào liù jīng dāng jiǎng qiú
号 六 经 当 讲 求

yǒu lián shān yǒu guī cáng
有 连 山 有 归 藏

yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有 周 易 三 易 详

yǒu diǎn mó yǒu xùn gào
有 典 谟 有 训 诰

yǒu shì mìng shū zhī ào
有 誓 命 书 之 奥

wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ
我 周 公 作 周 礼

zhù liù guān cún zhì tǐ
著 六 官 存 治 体

dà xiǎo dài zhù lǐ jì
大 小 戴 注 礼 记

shù shèng yán lǐ yuè bèi
述 圣 言 礼 乐 备

yuē guó fēng yuē yǎ sòng
曰 国 风 曰 雅 颂

hào sì shī dāng fěng yǒng
号 四 诗 当 讽 咏

shī jì wáng chūn qiū zuò
诗 既 亡 春 秋 作

yù bāo biǎn bié shàn è
寓 褒 贬 别 善 恶

sān chuán zhě yǒu gōng yáng
三 传 者 有 公 羊

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
有 左 氏 有 谷 梁

jīng jì míng fāng dú zǐ
经 既 明 方 读 子

cuō qí yào jì qí shì
撮 其 要 记 其 事

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng
五 子 者 有 荀 扬

wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
文 中 子 及 老 庄

jīng zǐ tōng dú zhū shǐ
经 子 通 读 诸 史

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
考 世 系 知 终 始

zì xī nóng zhì huáng dì
自 羲 农 至 黄 帝

hào sān huáng jū shàng shì
号 三 皇 居 上 世

táng yǒu yú hào èr dì
唐 有 虞 号 二 帝

xiāng yī xùn chēng shèng shì
相 揖 逊 称 盛 世

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng
夏 有 禹 商 有 汤

zhōu wén wǔ chēng sān wáng
周 文 武 称 三 王

xià chuán zǐ jiā tiān xià
夏 传 子 家 天 下

sì bǎi zǎi qiān xià shè
四 百 载 迁 夏 社

tāng fá xià guó hào shāng
汤 伐 夏 国 号 商

liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
六 百 载 至 纣 亡

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu
周 武 王 始 诛 纣

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
八 百 载 最 长 久

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì
周 辙 东 王 纲 坠

chěng gān gē shàng yóu shuì
逞 干 戈 尚 游 说

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó
始 春 秋 终 战 国

wǔ bà qiáng qī xióng chū
五 霸 强 七 雄 出

yíng qín shì shǐ jiān bìng
嬴 秦 氏 始 兼 并

chuán èr shì chǔ hàn zhēng
传 二 世 楚 汉 争

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn
高 祖 兴 汉 业 建

zhì xiào píng wáng mǎng cuàn
至 孝 平 王 莽 篡

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn
光 武 兴 为 东 汉

sì bǎi nián zhōng yú xiàn
四 百 年 终 于 献

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng
魏 蜀 吴 争 汉 鼎

hào sān guó qì liǎng jìn
号 三 国 迄 两 晋

sòng qí jì liáng chén chéng
宋 齐 继 梁 陈 承

wéi nán cháo dū jīn líng
为 南 朝 都 金 陵

běi yuán wèi fēn dōng xi
北 元 魏 分 东 西

yǔ wén zhōu yǔ gāo qí
宇 文 周 与 高 齐

dài zhì suí yì tǔ yǔ
迨 至 隋 一 土 宇

bú zài chuán shī tǒng xù
不 再 传 失 统 绪

táng gāo zǔ qǐ yì shī
唐 高 祖 起 义 师

chú suí luàn chuàng guó jī
除 隋 乱 创 国 基

èr shí chuán sān bǎi zǎi
二 十 传 三 百 载

liáng miè zhī guó nǎi gǎi
梁 灭 之 国 乃 改

liáng táng jìn jí hàn zhōu
梁 唐 晋 及 汉 周

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
称 五 代 皆 有 由

yán sòng xīng shòu zhōu shàn
炎 宋 兴 受 周 禅

shí bā chuán nán běi hùn
十 八 传 南 北 混

liáo yǔ jīn dì hào fēn
辽 与 金 帝 号 纷

dài miè liáo sòng yóu cún
迨 灭 辽 宋 犹 存

zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 金 绪 歇

yǒu sòng shì yì tóng miè
有 宋 世 一 同 灭

bìng zhōng guó jiān róng dí
并 中 国 兼 戎 狄

míng tài zǔ jiǔ qīn shī
明 太 祖 久 亲 师

chuán jiàn wén fāng sì sì
传 建 文 方 四 祀

qiān běi jīng yǒng lè sì
迁 北 京 永 乐 嗣

dài chóng zhēn méi shān shì
迨 崇 祯 煤 山 逝

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng
清 太 祖 膺 景 命

jìng sì fāng kè dà dìng
靖 四 方 克 大 定

zhìxuān tǒng nǎi dà tóng
至 宣 统 乃 大 同

shí èr shì qīng zuò zhōng
十 二 世 清 祚 终

dú shǐ zhě kǎo shí lù
读 史 者 考 实 录

tōng gǔ jīn ruò qīn mù
通 古 今 若 亲 目

kǒu ér sòng xīn ér wéi
口 而 诵 心 而 维

cháo yú sī xī yú sī
朝 于 斯 夕 于 斯

xī zhòng ní shī xiàng tuó
昔 仲 尼 师 项 橐

gǔ shèng xián shàng qín xué
古 圣 贤 尚 勤 学

zhào zhōng lìng dú lǔ lún
赵 中 令 读 鲁 论

bǐ jì shì xué qiě qín
彼 既 仕 学 且 勤

pī pú biān xiāo zhú jiǎn
披 蒲 编 削 竹 简

bǐ wú shū qiě zhī miǎn
彼 无 书 且 知 勉

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ
头 悬 梁 锥 刺 股

bǐ bú jiào zì qín kǔ
彼 不 教 自 勤 苦

rú náng yíng rú yìng xuě
如囊 萤 如 映 雪

jiā suī pín xué bú chuò
家 虽 贫 学 不 辍

rú fù xīn rú guà jiǎo
如 负 薪 如 挂 角

shēn suī láo yóu kǔ zhuó
身 虽 劳 犹 苦 卓

sū lǎo quán èr shí qī
苏 老 泉 二 十 七

shǐ fā fèn dú shū jí
始 发 奋 读 书 籍

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí
彼 既 老 犹 悔 迟

ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
尔 小 生 宜 早 思

ruò liáng hào bā shí èr
若 梁 灏 八 十 二

duì dà tíng kuí duō shì
对 大 廷 魁 多 士

bǐ jì chéng zhòng chēng yì
彼既 成 众 称 异

ěr xiǎo shēng yí lì zhì
尔 小 生 宜 立 志

yíng bā suì néng yǒng shī
莹 八 岁 能 咏 诗

mì qī suì néng fù qí
泌 七 岁 能 赋 棋

bǐ yǐng wù rén chēng qí
彼 颖 悟 人 称 奇

ěr yòu xué dāng xiào zhī
尔 幼 学 当 效 之

cài wén jī néng biàn qín
蔡 文 姬 能 辨 琴

xiè dào yùn néng yǒng yín
谢 道 韫 能 咏 吟

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn
彼 女 子 且 聪 敏

ěr nán zǐ dāng zì jǐng
尔 男 子 当 自 警

táng liú yàn fāng qī suì
唐 刘 晏 方 七 岁

jǔ shén tóng zuò zhèng zì
举 神 童 作 正 字

bǐ suī yòu shēn yǐ shì
彼虽 幼 身 已 仕

ěr yòu xué miǎn ér zhì
尔 幼 学 勉 而 致

yǒu wéi zhě yì ruò shì
有 为 者 亦 若 是

quǎn shǒu yè jī sī chén
犬 守 夜 鸡 司 晨

gǒu bù xué hé wéi rén
苟 不 学 曷 为 人

cán tǔ sī fēng niàng mì
蚕 吐 丝 蜂 酿 蜜

rén bù xué bù rú wù
人不 学 不 如 物

yòu ér xué zhuàng ér xíng
幼 而 学 壮 而 行

shàng zhì jūn xià zé mín
上 致 君 下 泽 民

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ
扬 名 声 显 父 母

guāng yú qián yù yú hòu
光 于 前 裕 于 后

rén yí zǐ jīn mǎn yíng
人 遗 子 金 满 赢

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng
我 教 子 惟 一 经

qín yǒu gōng xì wú yì
勤 有 功 戏 无 益

jiè zhī zāi yí miǎn lì
戒 之 哉 宜 勉 力

(完)

 


上一篇:老子 (39—81章)
下一篇:千字文

相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
相关评论无
   
 

网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
*验 证 码:
*用 户 名:  游客: *电子邮件:  游客:
*评论内容:
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页版权所有 宝宝123  bb123.cn  @2006

E-mail : bb123.cn@163.com 辽ICP备05013736号